Terra Santa College

12, Lykourgou | 2001 | Strovolos | Nicosia Region