Anna Kostriki - Elena Polydorou ( podiatrist )

58, Ifigeneias | 2003 | Strovolos | Nicosia Region