Oi mikroi taxidiotes

11,Foti Pitta | 5282 | Paralimni | Famagusta Region