Troyllidis shopping center ( electrical domestic appliances )

19, Stasandrou | 1060 | Nicosia | Nicosia Region