Touch & Heal Thai Massage Center

9, Nikiforou Foka Avenue | 1016 | Nicosia | Nicosia Region