T.Ch. Traxonitis

3, Protagorou, Pallouriotissa | 1045 | Nicosia | Nicosia Region