Takis Neophytou electronics

4, Ermeiou | 1016 | Nicosia | Nicosia Region