Takis Andreou

26, Mnasiadou | 1065 | Nicosia | Nicosia Region