Stelios Neokleous jewellery

4, Aristofanous | 1015 | Nicosia | Nicosia Region