Stalo ( hairdressing salon )

5, Medontos | 1060 | Nicosia | Nicosia Region