Sotiris Tryfonos

13, Iras | 1061 | Nicosia | Nicosia Region