Segway station

77, Aischylou | 1011 | Nicosia | Nicosia Region