S. Kittis & Co ( legal services )

24, Grigoriou Ksenopoulou | 1061 | Nicosia | Nicosia Region