Royal ( hairdressing salon )

2, Kritis | 1060 | Nicosia | Nicosia Region