Rodoulla ( hairdressing salon )

12, Kasou | 1086 | Nicosia | Nicosia Region