Photo Net ( photographer )

28, Apollonos | 1010 | Nicosia | Nicosia Region