Perfect hair ( hairdressing salon )

22, Androkleous | 1061 | Nicosia | Nicosia Region