P.D.Ch. Ksylourgreio (carpentry works )

1, Areos | 1015 | Nicosia | Nicosia Region