P. Polydorou

64, Rigainis | 1010 | Nicosia | Nicosia Region