Nicoletta Charalambidou ( legal services )

12, Stasandrou | 1060 | Nicosia | Nicosia Region