Maria ( hairdressing salon )

43, Liasidou | 1011 | Nicosia | Nicosia Region