K.P. Erotokritou & Sia ( legal services )

7, Androkleous | 1060 | Nicosia | Nicosia Region