Kem

12, Stasikratous | 1065 | Nicosia | Nicosia Region