Ivi Zografou Nikolaou ( medical laboratory )

15, Androkleous | 1061 | Nicosia | Nicosia Region