Green olive film

24, Grigoriou Ksenopoulou | 1061 | Nicosia | Nicosia Region