Eleneio Elementary School

8, Boumpoulinas | 1060 | Nicosia | Nicosia Region