Ean kai efoson ( coffee shop )

28, Ippokratous | 1011 | Nicosia | Nicosia Region