Down town live

30, Nikiforou Foka Avenue | 1016 | Nicosia | Nicosia Region