Dora Morfitou ( general practitioner )

12, Michalakopoulou | 1075 | Nicosia | Nicosia Region