DHL

42, Nikis Avenue | 1086 | Nicosia | Nicosia Region