Cirtus Limon

13, Solonos Michaelides, Pallouriotissa | 1035 | Nicosia | Nicosia Region