Chari N. Spanou ( pathologist )

20, Klimentos | 1061 | Nicosia | Nicosia Region