BIDI ( chothing shop )

73, Onasagorou | 1011 | Nicosia | Nicosia Region