Antoniou ( shoe shop )

55, Onasagorou | 1011 | Nicosia | Nicosia Region