Androulla ( hairdressing salon )

15, Promitheos | 1065 | Nicosia | Nicosia Region