Androulla G. Vasileiou ( beauty salon )

10, Stasandrou | 1060 | Nicosia | Nicosia Region