Andreas G. Kakoulis ( tailor )

5, Aristotelous | 1011 | Nicosia | Nicosia Region