Anastasia Symeou ( paediatrician )

11, Rodou | 1086 | Nicosia | Nicosia Region