Skandalo ( tattoo )

169, Anexartisias | 3040 | Limassol | Limassol Region