P. V. Nicolaou sharpening center

11, Navarinou | 3041 | Limassol | Limassol Region