Kriton Erotokritou ( pathologist )

81, Spyrou Kiprianou Avenue | 6051 | Larnaca | Larnaca Region