Zisimos Zisimou & Sons Ltd

34,Karyon Avenue | 5510 | Famagusta Region | Augorou