Πολιτιστικός Σύνδεσμος ο Κάμπος

Ξάνθης Ξενιέρου 53 | 1015 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας