Πολιτιστική Υπηρεσία Δήμου Λευκωσίας

Κωνσταντίνου Παλαιολόγου Λεωφόρος 14 | 1011 | Nicosia | Επαρχία Λευκωσίας