Μιλίτζιης λτδ ( γαλακτοκομείο )

Φαίδρας 9 | 6059 | Λάρνακα | Επαρχία Λάρνακας