The Royal Apollonia hotel

68, Vasileos Georgiou A | 4047 | Germasogia | Limassol Region